Platforma zamówień internetowych firmy REDO, wszystkie podane na stronie ceny są cenami netto. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Wszelkie nietypowe zamówienia i informacje o zmianach zamówienia przyjmujemy e-mailem: kontakt@redosystem.com.pl

Od podanych cen nie obowiązuje rabat. Oferta dotyczy całych opakowań (MOQ) lub ich wielokrotności. Zastrzegamy sobie prawo do dostawy pasów w ilości innej niż zamówiona w zakresie +/- 12%. Termin płatności: przedpłata (proforma) lub pobranie. Realizowane są wyłącznie pisemne zamówienia (email)
zamówienia proszę kierować na adres : zamowienia@redosystem.com.pl.

1. Definicje

 • Regulamin - niniejszy regulamin platformy dostępnej pod adresem www.redosystem.com.pl.
 • Platforma REDO - serwis internetowy pod adresem www.redosystem.com.pl, za pośrednictwem którego.
 • Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem platformy REDO na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na platformie REDO.
 • Towar - rzecz ruchoma, prezentowana na platformie REDO, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Zasady korzystanie z platformy REDO

 • Warunkiem skorzystania z usług Platformy jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz jego pełna akceptacja.
 • Informacje zamieszczane w ramach Platformy REDO mają charakter wyłącznie informacyjny, są także jawne dla wszystkich gości platformy.

3. Procedura składania zamówień

 • Zamówienia na towary przyjmowane są w formie pisemnej dostarczonej do siedziby firmy za pomocą faxu lub osobiście oraz w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail (zamowienie@redosystem.com.pl lub adres handlowca prowadzącego)
 • Poprzez złożenie zamówienia KUPUJĄCY oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez kontakt z adresem email zamowienia@redosystem.com.pl.
 • Zamówienie powinno zawierać:
  • pełną specyfikację przedmiotu zamówienia wraz z ustaloną ceną
  • informację o sposobie dostarczenia projektów
  • nazwę i adres zleceniodawcy
  • dane do wystawienia faktury VAT wraz z numerem NIP
  • imię i nazwisko osoby zlecającej wraz z numerem telefonu
  • formę odbioru gotowego produktu
  • klauzulę: Oświadczam, że zapoznałem się z WARUNKAMI WSPÓŁPRACY dostępnymi na stronie www.redosystem.com.pl
 • Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 • REDO w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności / wiarygodności złożonego zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie.
 • Jeżeli zamówiony towar/towary znajdują się w magazynie, realizacja zamówienia odbywa się w terminie najpóĹşniej 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO.
 • Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie, wówczas realizacja zamówienia jest przedłużona o czas niezbędny na uzyskanie od dostawcy zamówionego towaru.
 • Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 • Zamówione towary dostarczane będą do KUPUJĄCEGO poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej aktualnie współpracującej z Firmą REDO systemy przemysłowe
 • Czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od daty nadania przesyłki.
 • Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia. Redo systemyprzemysłowe nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską.

4. Warunki dostawy i płatności

 • Możliwe formy płatności:
  • Przedpłata - wpłata przelewem na rachunek bankowy
  • Płatność przy odbiorze
  • . Koszty dostawy
  • Dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie www.redosystem.com.pl oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia
 • Formy płatności
  • Zamówienia za min 1000,00 zł netto, koszt pokrywa dostawca
  • Zamówienia - 400,00 - 999,99zł netto koszt wynosi 20zł netto za każdą paczkę o wadze do 30kg
  • Zamówienia poniżej 400,00 zł netto koszt pakowania i dostawy wynosi 40,00 zł netto

6. Wystawianie faktur

 • Wystawienie faktury nastąpi po zamknięciu zlecenia sprzedaży, i przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej.
 • Oryginał faktury zostanie dostarczony KUPUJĄCEMU razem z zamówionym towarem/ przesyłką lub drogą pocztową.
 • Fakturę można otrzymać dodatkowo w formacie PDF jeszcze przed otrzymaniem przesyłki poprzez przesłanie niniejszej dyspozycji na adres zamowienia@redosystem.com.pl

7. Polityka cenowa

 • Wszystkie ceny podane na Platformie REDO są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT) i wyrażone są złotych polskich.
 • Ceny produktów wyświetlane podczas składania zamówienia uwzględniają aktualne upusty KUPUJĄCEGO. Nie wyklucza to jednak prawa do ustalania indywidualnych warunków w uzasadnionych przypadkach.
 • Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w niniejszym regulaminie dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 • Platforma REDO zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży oraz zmiany cen produktu bez uprzedzenia i podania przyczyn.
 • Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

8. Reklamacja i zwrot

 • Zwrot zamówionego towaru może nastąpić tylko w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Opakowanie i towar musi być w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.
 • Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury) oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Przelew następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru do siedziby firmy, na podany rachunek bankowy.
 • Koszty zwrotu przesyłki oraz prowizję bankową, ponosi Kupujący.

9. Poufność danych

 • Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 • Właściciel platformy REDO zastrzega sobie prawa wykorzystywania przechowywanych danych w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych marki REDO.
 • Zebrane dane NIE zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim

10. Postanowienia końcowe

 • Wszystkie zamieszczone w tym sklepie znaki firmowe i towarowe są znakami firmowymi i towarowymi tych firm. Platforma REDO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Regulamin w aktualnej formie dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.redosystem.com.pl
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma REDO Systemy przemysłowe Irena Kurosz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Właściciel ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2016 r.